Podsumowanie koszyka

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Sklep internetowy https://swiatgirland.pl/ (dalej także jako: Sklep) w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Zamawiając towar w Sklepie akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

STP LOGISTIC, z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 13, 53-650 Wrocław, NIP: 9151724522, ,jako właściciel Sklepu https://swiatgirland.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników https://swiatgirland.pl/

 

Kto to jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest STP LOGISTIC., z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 13, 53-650 Wrocław, , wpisana do rejestru przedsiębiorców – NIP: 9151724522.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawach danych osobowych napisz do nas:

adres e-mail: sklep@swiatgirland.pl,

adres pocztowy: STP LOGISTIC., z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 13, 53-650 Wrocław

 

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

    1. rejestracji Konta w na stronie internetowej .swiatgirland.pl
    2. złożenia zamówienia w Sklepie na stronie internetowej  .swiatgirland.pl (po rejestracji Konta na stronie internetowej Sklepu, jak i bez rejestracji),
    3. wysłania wiadomości w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu,
    4. przesłania ich na chacie na stronie internetowej Sklepu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez STP LOGISTIC?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a STP LOGISTIC., wykonywania łączącej umowy oraz przeprowadzenia działań sprzedażowych w Sklepie .swiatgirland.pl, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STP LOGISTIC, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania przez Ciebie wskazanych poniżej danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w Sklepie może uniemożliwić realizację zawartej umowy lub utrudnić jej wykonanie, tj.:

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody i dzięki niej możliwe jest wysyłanie informacji handlowych.

 

Jakie masz uprawnienia wobec STP LOGISTIC w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj.:

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym w szczególności:

Odbiorcami Twoich danych osobowych są także pracownicy oraz współpracownicy .swiatgirland.pl,. Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy sprzedaży, a także umów o świadczenie usług elektronicznych zawartych z STP LOGISTIC oraz po ich zakończeniu, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia w inny sposób ewentualnych roszczeń wynikających z umów.

Informujemy, że przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach:

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych, w tym newslettera lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym STP LOGISTIC. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

 

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu .swiatgirland.pl

 

Kontakt

Firma zbierająca dane: STP LOGISTIC, Czarnieckiego 13, 53-650 Wrocław. Email: sklep@swiatgirland.pl

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt sklep@swiatgirland.pl lub listownie na adres STP LOGISTIC, Czarnieckiego 13, 53-650 Wrocław.

Copyright © 2023 swiatgirland.pl

Created by Soogood.Media

Szukaj produktów

Filtry kategorii
Filtry kategorii
Cena
Cena - slider
3123123